HOÂI-LIAM    Ê    PÒ-IM-OÂN
HOAI5-LIAM7    E5    PO3-IM-OAN5
THAT    SPECIAL    DJ
懷念的播音員


Sui-jiân    lí    kah    góa
Sui-jian5    li2    kah    goa2
Although    you    and    I
雖然你及我

Muí    jit    chai    khong-tiong    siòng-hoe
Mui2    jit    chai7    khong-tiong    siong3-hoe7
meet    every    day    among    the    airwaves.
每日在空中相會

In-ui    lí    un-jîu
In-ui7    li2    un-jiu5
Your    gentle
因為你溫柔

Tin-bit    ê    sian-im    khó-ài
Ti*-bit8    e5    sia*-im    khoo2-ai3
and    sweet    voice    is    so    lovely
甜蜜的聲音可愛

Hít    jit    ho    góa    jím-put-chu
Hit2    jit    hoo7    goa2    jim2-put-chu7
that    (each    day)    I    can't    help    but
彼日使我忍不住

Ui    lí    lâi    sim    bê-chùi
Ui7    li2    lai5    sim    be5-chui3
go    crazy    for    you.
為你來心迷醉

Só-í    ài    kìo    góa
Soo2-i2    ai3    kio3    goa2
So    I    ask    myself
所以要叫我

Chóan-iun    lâi    tuì    lí    piáu-si
Choa*2-iu*7    lai5    tui3    li2    piau2-si7
how    to    tell    you,
怎樣來對你表示

Chí    u    si    hoâi-liam    lí
Chi2    u7    si7    hoai5-liam7    li2
but    all    I    can    do    is    think    of    you.
只有是懷念你


Sui-jiân    lí    kah    góa
Sui-jian5    li2    kah    goa2
Although    you    and    I
雖然你及我

Muí    jit    chai    khong-tiong    siòng-hoe
Mui2    jit    chai7    khong-tiong    siong3-hoe7
meet    every    day    among    the    airwaves.
每日在空中相會

In-ui    lí    it-chhè
In-ui7    li2    it-chhe3
Because    you
因為你一切

Ho    lâng    e    ui    lí    chhi-bê
Hoo7    lang5    e7    ui7    li2    chhi-be5
make    everyone    crazy    for    you,
使人會為你癡迷

Khó-ài    ê    lí    pò-im    sian
Khoo2-ai3    e5    li2    poo3-im    sia*
your    lovely    voice
可愛的你播音聲

Kái-siau    góa    sim    khang-hi
Kai2-siau    goa2    sim    khang-hi
drives    away    my    heart's    emptiness.
解消我心空虛

Ài    lí    chai    sim    lai
Ai3    li2    chai    sim    lai7
I    love    you    in    my    heart,
愛你在心內

Khó-sioh    bô    ióng-khì    piáu-si
Khoo2-sioh    boo5    iong2-khi3    piau2-si7
but    I    don't    dare    tell    you
可惜無勇氣表示

Chí    u    si    hoâi-liam    lí
Chi2    u7    si7    hoai5-liam7    li2
that    I'm    always    thinking    of    you.
只有是懷念你

Khó-khó    ê    sim    bô    lâng    chai
Khoo2-khoo2    e5    sim    boo5    lang5    chai
No    one    knows    my    aching    heart
苦苦的心無人知

Chí    u    kío    lí    mîa-ji
Chi2    u7    kio2    li2    mia5-ji7
is    calling    your    name.
只有叫你名字

Góa    su-bo    ê    lâng
Goa2    su-boo7    e5    lang5
The    one    I    admire
我思慕的人

Lí    chiu    si    tai-chiòng    chêng-jîn
Li2    chiu7    si7    tai7-chiong3    cheng5-jin5
is    the    one    everyone    loves.
你就是大眾情人

Chí    u    si    hoâi-liam    lí
Chi2    u7    si7    hoai5-liam7    li2
And    I'm    always    thinking    of    you.
只有是懷念你