Beginning Taiwanese music video skit, 5/2002

Citation form tones are shown below, improvised with extra characters when they couldn't be produced as a single character. For example, the line representing the 7th tone, used over the letter i in si, the verb for to be, is an underscore character above the letter i. Because this is an HTML document, it wasn't always practical to use the same romanization spellings we used in class, so some church romanization spellings are used, e.g., the asterisk instead of the superscript n for nasal endings of syllables, the double o instead of the o with a superscript dot.

CAST:
VJ
Singer
Tourist
Native

   _          _      |               _
VJ: Au chit siù bin iâu si le kóng chit ê chng-kha ê cha-bóo gín-á te

it pái lâi Tâi-pak. I tuì Tâi-pak kè-thêng-chhia su-ki ê in-sióng bô

chin hó. Lán lâi khòa* chit ê bin iâu ê music video.

(Tiù-Tiù Tâng-á MUSIC VIDEO)

          |
VJ: Hello. Kin-á-jit chin hoa*-hí chhià*-tioh Tiù Tiù Tâng-á ê

oân-chhìu* kah gún lâi khai-káng. Oh, lí hó.

Singer: Lí hó, lí hó.
              | _
VJ: Chin hoa*-hí lí kin-á-jit e-sái lâi.
       _  _
Singer: To-sia hoo góa lâi.
     _ _            _ _ _
VJ: Lí si te it pái lâi Tâi-pak ê, si-m-si.
     _    _
Singer: Si, góa te it pái lâi.
     _  _           |  |  _
VJ: Lí si siong aì Tâi-pak ê sím-mih mih-kia*?

Singer: Góa chin aì Tâi-pak ê goa-bê.
           _    |
VJ: Oh, goa-bê, oh. Ui-sía*-mih?
                   _       _  |  _
Singer: Tâi-pak ê goa-bê lóng sàng hoo góa chin che ê mih-kia*.

VJ: Oh.
                         _
Singer: In kìa góa phoe, kah hoe, kah cha-bóo ê lai té-khòo.
        _
VJ: Cha-bóo ê lai té-khòo, oh.

Singer: Chin chán!
     _    |             | _ _   |  |
VJ: Góa si thia* pat lâng kóng sàng lí choo-jit u siu--tioh chit
  |    _ _ _
chiah ti, si-m-si.
          |
Singer: M, chit chiah ti.
    |
VJ: Chit ê pig.
        |
Singer: M. Chit ê pig.
    _ _   |  |     _
VJ: Lí u siu--tioh chit ê pig si àn-chóa* chhú-lí ê?
         _
Singer: Ti-bah-mi.
        |
VJ: Oh, hó-chiah bô?
     _
Singer: Be-bái.

VJ: Gún lâi thóo-lùn lí ê goa Tiù-Tiù Tâng-á.
            _  |         _
Singer: Tiù-Tiù Tâng-á u chit ê cha-bóo. I si chng-kha ê lâng.
  _
I te it pái khì Tâi-pak.
     _ _   |              _   _
VJ: Lí si u tú-tioh chin-che chng-kha ê lâng hoo lí u chin che
                  _ _ _
kám-sióng lâi chhiu* chit siu goa, si-m-si?
                   _
Singer: Góan pa--pa ê tau, in lóng si chng-kha ê lâng.
     _        _
VJ: A, si, a. Chin to-sia.
       _    _
Singer: To-sia, to-sia.
                      _  \
VJ: Gún chit-má lâi hìo-khùn chit ê, má-siong tng-lai.


(COMMERCIAL:)
                    _
Tourist: Tuì Ko-hiông kàu Tâi-pak aì goa kú?
         _       _  _    _  |
Native: Lí beh che hoe-chhia á-si che Kong-loo-kiok ê chhia?
        |         _
Tourist: Tó chit khóan khah sù-si?
       _                _
Native: Góa ka lí kóng. Hoe-chhia chin khè, ji-chhia* bô léng-khì.
 _         _    _      _    _
Che bá-suh khah sù-si. Hok-bu khah hó, ji-chhia* u léng-khì.
                 _
(Imagine tourist is on bus: To-sia.)
                _      _
Tourist: Hó, hó, hó, chin to-sia lí. To-sia.

Native: Bián kheh-khì.

(Native turns around to reveal the sign on his back:

Bá-suh kong-si ê lâng

.)

                _          |
VJ: Oh, hello, ta-ke hó! Góa si VJ Sushi. Kin-á-jit chin hoa*-hí
   _
ta-ke e-sái kah góa tàu-teng lâi him-sióng Hoâi-liam ê pòo-im-oân
               _               |
chit sìu goa. Chit sìu goa si le kóng chit e cha-poo aì-tioh ta kang
                     | _
le pòo-im ê sío-chía. Chit sìu goa keh-sok u chin cheng-chhái ê

piáu-ián. Let's watch. Hello, hello.

(Hoâi-liam ê pòo-im-oân MUSIC VIDEO)

       _    _         _        _
VJ: Chin to-sia ta-ke e siu khòa*. Lán au lé-pài chài-hoe. Bye!